Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 10 (LUTY 2000)


Chi Kung

SHAOLIN DA MO CHI KUNG
Sławomir Pawłowski

"Chociaż chińscy bokserzy muszą wykonywać ćwiczenia wewnętrzne aby osiągnąć wysoki poziom w sztukach walki, praktycy Chi Kung nie muszą uczyć się sztuk walki aby sięgnąć szczytów swej sztuki..."
                      Stare chińskie powiedzenie

W historii shaolińskich sztuk walki postać mnicha Bodhidarmy (Da Mo), twórcy i pierwszego patriarchy Buddyzmu Chan (jap. Zen) uważana jest za wybitną. Za sprawą swych dzieł, tj. ksiąg Yi Gin Jing (księgi przemiany Mięśni i Ścięgien) i Shii Sui Jing (księgi Przemywania Szpiku Kostnego) oraz formyLuohan Shi Ba Shou (Formy 18 Rąk Buddyjskich Mnichów) tworzących trzy spójne i połączone ze sobą metody buddyjskiego chi kung doprowadził do ewolucji shaolińskich sztuk walki, wskazując nowy i oryginalny kierunek ich rozwoju.
Posąg mnicha - 11 kB
Posąg mnicha ćwiczącego
Da Mo Chi Kung znajdujący
się na terenie
Centrum Treningowego Sztuk Walki
Klasztoru Shaolin
Yi Gin Jing rozwija "władczą siłę chi kung". Jest formą ćwiczeń wykonywanych w statycznej postawie ciała, rozwijających i wzmacniających ścięgna (co jest niezwykle istotnym czynnikiem przy uwalnianiu siły w trakcie zadawania uderzeń lub w akcjach obrony), nie wywierających znaczącego wpływu na rozwój i transformację mięśni. Rozwija zdolność kontrolowanego przepływu energii Chi we wnętrzu własnego organizmu, jak i umiejętność jej transmisji poza obręb własnego ciała. Praktykę YGJ stosuje się, jako pomocną między innymi w treningu techniki ciosu "Jednego Palca Chan".

Shii Sui Jing wszechstronnie reguluje równowagę "Yin-Yang" wnętrza ciała, wzmacnia wydolność układu immunologicznego, integruje czynności wszystkich wewnętrznych organów i systemów, rozwija ducha, buduje zdrowie psycho-fizyczne całego organizmu. Na SSJ składają się zarówno statyczne jak i dynamiczne ćwiczenia połączone z terapeutycznym automasażem /w tym obszaru genitalnego/ ważnych punktów akupunkturowych, jak np. Bai Hui i Hui Yin.
Luohan Shi Ba Shou jest najbardziej aktywną z w/w formą ćwiczeń chi kung. Tworzy ją układ osiemnastu akcji ruchowych mających praktyczne zastosowanie w samoobronie. Poszczególne techniki stymulują szybszy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, a uzupełniając korzystne przemiany ścięgien osiągnięte wskutek praktyki YGJ wzmacniają mięśnie. Ruchy, niczym swoista organiczna pompa, naprzemiennie rozciągają i kurczą mięśnie, generując przepływ energii Chi w całym ciele.
Pierwotnie LSBS był pojedynczym układem składającym się z osiemnastu akcji technicznych, podzielonych na dwanaście grup ruchów.
Głaz - 16 kB
Głaz wydobyty przez mnichów
z jaskini, w której przed wiekami
medytował Da Mo z odbitym na jego
powierzchni wizerunkiem siedzącego pogrążonego
w medytacji Bodhidarmy.
Głaz ten zwany "wiecznym sekretem"
jest obecnie eksponowany w jednej
z sal klasztoru Shaolin.
Z biegiem czasu został on rozwinięty do osiemnastu odrębnych form samoobrony, z których każda jako odrębna ręka luohan została poświęcona jednemu z osiemnastu luohanów, otaczanych w Chinach czcią. W formach tych nadrzędne znaczenie przywiązuje się do skuteczności bojowej poszczególnych ruchów, natomiast występujące w nich śladowo nieliczne elementy chi kung mają drugorzędne znaczenie.

Fundamentem praktyki Da Mo Chi Kung jest rozwój mentalny ćwiczącego wykształcony na bazie filozofii buddyzmu Chan. Tradycyjnie młodzi mnisi - nowicjusze dopiero po wykształceniu stabilności emocjonalnej i mocy duchowej, wytworzonych wskutek długotrwałej praktyki siedzącej medytacji Chan oraz osiągnięciu określonego poziomu wyszkolenia w podstawowych aktywnych formach shaolińskiego chi kung mogli rozpocząć naukę Da Mo Chi Kung. Taka kolejność postępowania jest w shaolin przestrzegana od wieków. Stan umysłu, dzięki któremu możliwym staje się "stopienie" ze sobą praktyk duchowych i ćwiczeń fizycznych w niepodzielną całość (tj. spontanicznej jedności myślenia i działania w połączeniu z dojrzałością emocjonalną, określanej mianem "umysłu Chan") obrazuje shaolińska przypowieść:

"Uczeń zapytał mistrza Chan: "Czym jest Chan?"
Mistrz odpowiedział: "To nazwa mojego umysłu"
Wówczas uczeń ponownie zapytał: "Czym jest umysł?"
Mistrz odparł: "Uosobieniem Chan".

Stworzona przez Da Mo nowatorska koncepcja ćwiczeń psycho-fizycznych połączyła w sobie studia filozoficzne na temat podstaw i istoty buddyzmu Chan, praktykę siedzącej medytacji Chan oraz trzy w/w, zintegrowane ze sobą metody aktywnego buddyjskiego chi kung.

Chcąc uczyć się Da Mo chi kung, uczeń musi przestrzegać pięciu zakazów, tj.:

Musi być świadomym siedmiu przyczyn utrudniających praktykę chi kung. Są nimi:

 1. Współżycie sekesualne (obniża poziom Chi w organiźmie)
 2. Gniew (zaburza sprawne oddychanie)
 3. Zmartwienia i troski (blokują umysł)
 4. Łatwowierność (rani serce)
 5. Nadużywanie alkoholu (rozwadnia krew)
 6. Lenistwo (doprowadza do zwiotczenia mięśni)
 7. Nadmierne napięcie mięśni (osłabia kości)

Dopiero wówczas może rozpocząć naukę podstaw Shaolin Chi kung, która składa się z czterech etapów:

 1. Masaż i automasaż skóry mięśni,
 2. Ćwiczenia oddziaływujące na ścięgna,
 3. Ćwiczenia rozwijające siłę mięśniową,
 4. Ćwiczenia inicjujące procesy wzrostu ilości energii Chi w organiźmie.
Autor - 17 kB
Autor przed wejściem do jaskini,
w której przed wiekami medytował Da Mo.

Praktyka Da Mo Chi Kung rozwija silny i stabilny umysł, wpływa korzystnie na harmonijny rozwój fizyczny, motorykę ruchów oraz zdrowie, oddziałuje zarówno na ciało jak i na ducha, rozwijając umiejętności samoobrony, zapełnia lukę między zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami Shaolin kung fu. Ćwiczenia te są wysoko cenione przez artystów sztuk walki będąc pomostem, elementem scalającym, uzupełniającym, utrwalającym i pogłębiającym efekty uzyskiwane przez nich wskutek praktyki sztuk walki.
Spisane przez Da Mo w postaci powyższych dzieł instrukcje stanowią jedynie niewielką część wiedzy, jaką na ten temat przekazał on słownie swym uczniom. Treść ksiąg przypomina wierzchołek lodowej góry wystający nad powierzchnię oceanu, będąc jedynie "szkieletem" całej skomplikowanej konstrukcji określanej całościowo jako Da Mo Chi Kung. Jak wiadomo, trzy czwarte masy góry lodowej jest zanurzone pod powierzchnią wody. Oddaje to proporcje pomiędzy zapisanymi w księgach informacjami, a wiedzą przekazaną ustnie i sekretnie. Ostatecznie księgę Yi Gin Jing (YGJ) wraz z sekretnymi naukami otrzymał od Da Mo jego uczeń - mnich Buen He, a księgę Shii Sui Jing (SSJ) jego najlepszy uczeń i późniejszy sukcesor - mnich Hui Ke. Oba dzieła są w swej treści z sobą połączone, SSJ jest rozwinięciem koncepcji zawartych w YGJ. Kolejnym warunkiem niezbędnym dla łącznego praktykowania powyższych ćwiczeń jest przyjęcie właściwej postawy duchowej, określanej przez mnichów terminem "Yuan Fen". Wówczas, zamieszkując w odosobnieniu (z dala nawet od samego klasztoru, np.: w górskiej pustelni), przez długotrwałą i systematyczną praktykę można w pełni opanować zawartą w nich wiedzę. W związku z tym, że trzy metody tworzące Da Mo Chi Kung rozwijają zarówno ciało jak i ducha ćwiczącego do wysokiego poziomu sprawności, mnisi i wojownicy świeccy używający ich w dawnych czasach do podniesienia efektywności ćwiczonych przez siebie sztuk walki, brali sobie do serc sens starego powiedzenia:

"Zewnętrzna słabość wojownika jest uwarunkowana jego wewnętrzną siłą".

Podsumowując:

Gdynia 1999-07-01

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.