Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 11 (KWIECIEŃ 2000)


Viet Vo Dao

INTERNATIONAL KEM VO COMBAT

logo Viet Vo Dao - 5 kB

V i e t V o
D a o

logo Vovinam - 4 kB

P O L S K A

International VVD

Viet Tai Chi

Vovinam Viet Vo Dao

Vo Co Truyen

00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 81 m. 12, tel. (0-22) 622-19-42
e-mail: rjozwiak@pgnig.com.pl

SZKOŁA VOVINAM VIET VO DAO ( VVN VVD )
Ryszard Jóźwiak

Szkoła Vovinam jest obecnie najpopularniejszą szkołą walki wręcz poza Wietnamem. Jest stosunkowo młodym systemem. Jej twórca Co Vo Su (wielki mistrz założyciel) Nguyen Loc stworzył nowoczesną sztukę walki w oparciu o najnowsze metody szkoleniowe w połączeniu z wielowiekowymi tradycjami i doświadczeniami wieli pokoleń wietnamskich mistrzów Vo Thuat. Nguyen Loc na równym poziomie z rozwojem fizyczny traktował rozwój duchowy i intelektualny ćwiczących, co ma wyraz w jednej z zasad uprawiania VVN - całkowita równowaga między ciałem i umysłem. Mistrz był zafascynowany osiągnięciami kultury i myśli francuskiego oświecenia. Był otwarty na wszystkie postępowe prądy i kierunki intelektualne. Jego szkoła nie była zamkniętą szkołą sztuki walki ale ruchem opartym na wzajemnej przyjaźni i tolerancji. Wszystkie te poglądy i credo Mistrza Nguyen Loc zostały przeniesione do International VVD, dzięki mistrzowi Phan Hoang. IVVD kontynuuje dzieło i rozwija koncepcje mistrza Nguyen Loc mimo, że dzisiaj są to dwa różne nurty w sztukach walki.

logo szkoły Vovinam - 13 kB
logo szkoły Vovinam

Szkoła Vovinam Viet Vo Dao jako swój symbol posiada koło Am Duong, w które wpisany jest kontur Wietnamu. Z kolei ten symbol został opracowany przez II Patriarchę Vovinam VVD, Wielkiego Mistrza Le Sang w 1963 roku.
Mistrz Le Sang, który został następcą Co Vo Su Nguyen Loc zaadaptował do Vovinam wiele technik z innych sztuk walki, nie tylko z Wietnamu. M.in. do wielu technik zapaśniczych wzbogacono technikami z Judo i Jiu jitsu.

Generacja mistrzów Vovinam VVD

Techniki charakterystyczne dla Vovinam VVD, które stały się podstawowymi (są zaznaczone w nawiasach symbolem - IVVD) dla programu IVVD to m.in. techniki nożyc - Don Chan (szkoła Vovinam słynie z tych technik). Jest ich ogólnie 21. W programie IVVD naucza się wszystkich technik Don Chan

charakterystyczne Quyen - Quyen Dao (formy bez broni)

Vu Khi - formy z bronią

Vovinam VVD zawsze było otwarte na nowe prądy i kierunki w rozwoju. To właśnie dzięki inicjatywie i pomysłowi mistrza Le Sang powstała Federacja International VVD. Ideą mistrza było sprowadzenie sztuki walki od Viet Vo Dao (wietnamskiej sztuki walki) do Nhan Vo Dao (sztuki walki służącej ludzkości).Tę idee rozwiną Wielki Mistrz Phan Hoang w swojej 30 letniej pracy nad popularyzacją Viet Vo Dao i Viet Tai Chi.

W roku 1974 mistrz patriarcha Le Sang ustanowił mistrza Tran Huy Phong przedstawicielem organizacji VVD w Wietnamie, natomiast mistrza Phan Hoang prezydentem IVVD i odpowiedzialnym za rozwój tego ruchu na świecie. Z czasem na skutek różnych koncepcji rozwoju (o czym piszę wcześniej, w historii IVVD) drogi tych dwóch dużych ruchów rozeszły się.

Obecnie ruch Vovinam jest praktykowany w wielu krajach. Jest kierowany m.in przez Federację Vovinam VVD w Wietnamie (Intercontinental Vovinam VVF Association) oraz Światową Federację VVN VVD z siedzibą w USA.. Liczne sekcje, szczególnie we Francji są zrzeszone pod różnymi federacjami m.in. w IVVD.

Najbardziej rozwinięte kluby znajdują się w USA, Kanadzie Francji, Niemczech oraz Hiszpanii. Kluby VVN działają również w Rosji, Białorusi i Ukrainie, gdzie nauczają szkoleniowcy z Wietnamskiej Federacji VVN. W Polsce, w ramach Polskiego Zrzeszenia VVD (Viet Vo Dao Polska) nauczane są techniki tej szkoły w ramach programu IVVD jak i również powstała autonomiczne sekcja Vovinam, będąca zalążkiem przyszłego stowarzyszenia w ramach naszych struktur organizacyjnych.

Nguyen Loc - 20 kB
Nguyen Loc

Twórca Vovinam Viet Vo Dao

Wielki Mistrz Nguyen Loc urodził się 8 kwietnia 1912 r. w miejscowości Huu Bang w prowincji Son Tay (Północny Wietnam) jako pierwszy syn Nguyen Dinh Xuyen - eksperta tradycyjnej sztuki walki. Od najmłodszych lat miał styczność z różnymi sztukami walki. Prowincja Son Tay była od wieków znana z ekspertów Vo Thuat (tradycyjnej metody walki). Właśnie tutaj urodził się parę wieków wcześniej bohater narodowy Phung Hung. Dowodził on narodowym powstaniem przeciwko chińskim najeźdźcom. Jak głosi legenda, podobno zabił gołymi rękoma, stosując techniki Vo Thuat, tygrysa. Lata 20. i 30. tego stulecia w Wietnamie to okres budzenia się świadomości narodowej Wietnamczyków. Powstawały tajne stowarzyszenia, które przekazywały mieszkańcom Kraju Południa historię, kultywowały stare tradycje, uczyły młodzież sztuki walki. Mistrz Nguyen Loc należał do jednego z takich stowarzyszeń. Dzięki swej przynależności mógł ćwiczyć u różnych mistrzów Vo różne odmiany sztuki walki. W tych czasach treningi były bardzo ciężkie i realistyczne. W wieku 26 lat Wielki Mistrz zaczął opracowywać nowy system walki oparty na nowoczesnych metodach walki. W latach 1938 -1945 w tajemnicy przed wszystkimi, zaczął tworzyć podstawy Vovinam VVD. Techniki oparte były o szkoły Vo Ta (której uczył się od ojca) oraz Vo Binh Dinh, Tay Son Nhanh i Do Vat (tradycyjne zapasy wietnamskie). Pierwszy klub otworzył w 1939 roku przy Teatrze Wielkim w Hanoi. Po raz pierwszy zapoznał swoich uczniów z nazwą Vovinam. Istniały dwie przyczyny powstania takiej nazwy: pierwsza to kombinacja trzech słów - VO/VI/ET NAM - była to nowa nazwa, łatwa do zapamiętania i nie kojarząca się z innymi sztukami walki w Wietnamie. Druga przyczyna to jakby kontynuacja starej metody Vo Ta, która w wolnym tłumaczeniu oznacza "Dumę Narodu". W 1940 roku przewodniczący Stowarzyszenia Sportu, znany hanojski lekarz Dang Vu Hy zaprosił Mistrza do współpracy. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Hanoi powstała pierwsza oficjalna sekcja Vovinam VVD. Kolejne sekcje rozwijały się bardzo dynamicznie. Kluby Vovinam VVD były bastionami oporu przeciwko Francuzom. Kształciły najbardziej patriotycznie nastawionych ludzi. W 1942 władze okupacyjne wydały zakaz działalności VVD przy Wyższej Szkole Pedagogicznej ze względu na postawę uczniów wobec władz okupacyjnych. Sekcja ta jednak nie zaprzestała swojej działalności i przeniosła się do domu na przedmieściu Hanoi. W tym czasie Mistrz Nguyen Loc ustalił zasady działania swojej szkoły.

 1. Szkoła Vovinam VVD nie jest grupą polityczną i nie uprawia polityki. Ponieważ szkoła Vovinam VVD nie ogranicza swoich uczniów w prawach człowieka - nie zabrania im działalności politycznej.
 2. Celem Vovinam VVD jest wszechstronne kształtowanie człowieka na bazie sztuki walki oraz współpraca z każdą organizacją polityczną i społeczną mającą na celu przywrócenie Wietnamowi wolności.

Następne lata to stały rozwój szkoły. Powstają nowe kluby takie jak:
Vo Si Cam Tu - "Rycerz śmierci" - gdzie działają głównie uczniowie zaawansowani.
Anh Hung Ngay Mai - "Bohaterowie jutra" - dla uczniów do lat 18.

Poszczególne grupy specjalizowały się w różnych sposobach walki: walki bez broni, walki kijem czy szablą. Wciąż przybywało wielu nowych uczniów. Szkoła zdobywała coraz więcej zwolenników. Naród Wietnamski zdawał sobie sprawę z patriotycznej działalności Mistrza Nguyen Loc. W tym czasie powstały takie hasła jak: "Nie ma patriotyzmu bez nauki Vovinam VVD". W kwietniu 1945 roku wykładowcy VVN VVD zostali oddelegowani do różnych prowincji Wietnamu w celu uczenia sztuki walki i przygotowania do powstania. Ze względu na duże poparcie społeczeństwa dla szkoły Mistrza Nguyen Loc, był on naciskany z różnych stron do współpracy z tą czy inną partią polityczną. M. in. Ho Chi Minh po dojściu do władzy, chciał współpracować ze szkołą VVN VVD. Ponieważ Mistrz Nguyen Loc odmówił takiej współpracy, ruch Viet Minh na różne sposoby przeszkadzał w rozwoju szkoły. Mimo tych utrudnień powstawały nowe kluby, m.in.:
- na terenie stadionu wyścigów konnych, gdzie nauczali, nieżyjący już, eksperci szkoły tacy jak: Do Dinh Bach, Nguyen My.
- klub formacji samoobrony prowadzony przez instruktorów Nguyen Khai, Pham Dinh Lan, Nguyen Ba Hien
- klub milicyjny na stadionie Bac Qua, który prowadził późniejszy patriarcha szkoły - Mistrz Le Sang oraz instruktorzy Dang Binh Bach, Dang Bay

W grudniu 1946 r. wybuchło ogólnonarodowe powstanie. Absolwenci szkoły brali w nim czynny udział. Nguyen Loc poprowadził jedną grupę w góry. Wraz z nim poszli jego najlepsi uczniowie tacy jak Trinh Cu Quy, Le Van Tien, Le Trinh, Nguyen Dan, Nguyen Tho, Nguyen Tinh i inni. Drugi oddział, który walczył w centrum Wietnamu, był dowodzony przez jednego z najlepszych uczniów - Nguyen My. W 1947 roku obie grupy spotkały się w miejscowości Phat Diem gdzie eksperci VVN VVD utworzyli wiele sekcji wśród powstańców, szkoląc ich w sztuce walki wręcz i strzelaniu. W sierpniu 1948 roku Mistrz Nguyen Loc wrócił do Hanoi reaktywując swoje kluby. W 1951 roku wraz z Mistrzem Le Sang i innymi, pozostałymi przy życiu instruktorami oraz mistrzami z innych sztuk walki utworzył Stowarzyszenie Wietnamskich Sztuk Walki w Hanoi. Otworzył wtedy słynną sekcję sztuki walki w szkole Hang Than Hanoi. Na skutek nieprzychylnej polityki rządu Ho Chi Minh, Mistrz Nguyen Loc opuścił, wraz z rodziną i grupą przyjaciół Hanoi i udał się do Sajgonu. W Sajgonie przy ulicy Thu Khoa Huan otworzył, największy w Wietnamie, klub sztuki walki. W różnych sektorach państwa wyznaczył trenerów do szkolenia. Jego instruktorzy szkolili młodzież w szkołach, w wojsku i policji. Lata, które spędził w partyzantce, niekorzystnie odbiły się na jego zdrowiu. Będąc już bardzo chorym wezwał swoich najlepszych uczniów i w ich obecności przekazał szkołę Mistrzowi Le Sang. Jego ostatnie słowa brzmiały:

"Wiem, że nie mogę już dłużej żyć... Moje życie dużo już stworzyło... Lecz w momencie śmierci... pozostałeś tylko Ty jeden najwyższej klasy... Postaraj się kontynuować moje przerwane życie... by przywrócić do życia szkołę Vovinam... buduj pokolenie Vo Si Dao (wojowników drogi) dla narodu i ludzkości...".

Wielki Mistrz zmarł 4 kwietnia 1960 roku. Co roku, w dzień jego śmierci Viet Vo Dao Sinh z całego świata obchodzą uroczyście święto, zapalając kadzidła przed portretem Wielkiego Mistrza i składając ukłon LE: "Stalowa ręka na łagodnym sercu".

Le Sang - 12 kB
Le Sang

Po śmierci Wielkiego Mistrza - Szkołę Vovinam Viet Vo Dao przejął Mistrz Le Sang. Przewodzi on Vovinam VVD do tej pory. II patriarcha postanowił rozwinąć ruch VVD na świecie. Zadanie to zostało powierzone Phan Hoang-owi, młodemu wówczas uczniowi Mistrzów Nguyen Loc . W 1962 Phan Hoang wyjechał na studia doktoranckie do Francji. Jego działalność opisana jest w części dotyczącej IVVD.
Historię i rozwój VVN VVD można podzielić na trzy etapy. Poniżej w bardzo skróconej formie przedstawiam najważniejsze daty dla tej szkoły.

Etapy rozwoju szkoły Vovinam VVD

I Okres Tworzenia i rozwoju 1938 - 1946

 1. utworzenie w tajemnicy podstaw nowoczesnego ruchu o nazwie Vo Vietnam ( 1938 )
 2. 1939 - pierwszy publiczny pokaz szkoły
 3. 1940 - utworzenie pierwszej grupy ćwiczących w Wyższej Szkole Pedagogicznej
 4. 1940 - zorganizowanie przez Mistrza Nguyen Loc specjalnego pokazu w Wyższej szkole Pedagogicznej
 5. Twórca VVN VVD mistrz Nguyen Loc zachęca poprzez swój ruch do wystąpień przeciwko kolonialnym francuskim prawom studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej
 6. Organizuje ochronę w postaci militarnych grup przeciwko grupom przestępczym, które w tym czasie grasowały w Hanoi i jego przedmieściach.
 7. organizacja mistrza Nguyen Locka organizuje pomoc dla milionów Wietnamczyków w czasie wielkiego głodu w 1945 roku
 8. zorganizowanie obchodów ku czci Króla Hunga i sióstr Trung (narodowych bohaterów wietnamskich)
 9. postawienie pomnika upamiętniającego francuską kolonizację.
 10. otwarcie dwóch klubów Vo Si Cam Tu - "Rycerze Śmierci " oraz Anh Hung Ngay Mai - "Bohaterowie jutra "
 11. otwarcie wielu nowych grup specjalizujących się w walce nożem i walce wręcz
 12. wyznaczenie instruktorów do rozwoju VVN VVD i narodowych prądów wyzwoleńczych.

II - okres podziału (1946 - 1948)

 1. Uczniowie VVN VVD przystępują do walki z Francuzami
 2. Walczący uczniowie VVN VVD podzielili się na dwie grupy, jedna z Nguyen My działała na wybrzeżu a druga z Mistrzem Nguyen Loc walczyła w rejonie górskim
 3. Mistrz dotarł do rodzinnej miejscowości Huu Bang, gdzie zorganizował kursy Vovinam dla młodzieży i wyznaczył instruktorów do szkolenia walki wręcz w Szkole wojskowej w miejscowościach Che Luu, Am Thuong, Thanh Huong, Dan Ha, Dan Phu
 4. W końcu przybył do Phat Diem gdzie wyznaczył następną kadrę instruktorów do szkolenia policji w Jesuit Militarias of Commander Tran

III Okres wzmocnienia (1948 - 1975)

 1. pod koniec 1948 Mistrz Nguyen Loc powrócił do Hanoi, gdzie nauczał oficerów policji i oficjalnie otworzył szkołę Vovinam.
 2. w 1951 w porozumieniu z innymi mistrzami założona została Wietnamska Federacja Sztuk walki.
 3. w 1954 Mistrz wraz z rodziną i grupą przyjaciół emigruje do południowego Wietnamu. Otwiera szkołę VVN VVD w Sajgonie przy ul. Thu Khao Huan i wyznaczył instruktorów do szkolenia w Narodowej Akademii Policyjnej w Sajgonie oraz i Thu Duc oraz w Korpusie inżynieryjskim.
 4. Wielki mistrz Nguyen Loc umiera w Sajgonie 4.04 1960 roku. Przed śmiercią mianował tytułem wielkiego mistrza, Le Sanga oraz przekazał mu szkołę VVN VVD.
 5. 11-11-1960 nastąpił pucz generała Ngo, który osłabił ruch Vovinam. Mimo represji mistrz Le Sang potajemnie otwiera nowe kluby w Thanh Long, Ho Vu i Saint Thomas.
 6. W 1966 r upadł rząd generała Ngo i szkoła Vovinam mogła wznowić oficjalną działalność.
 7. Powstaje pierwsze Centrum treningowe Vovinam VVD przy 61 Eternal Street w centrum Sajgonu.
 8. W 1966 w wielu szkołach VVN VVD staje się oficjalnym programem nauczania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Nauka obejmuje wiele tysięcy uczniów.
 9. Podobnie jak w szkolnictwie również Policja w całym południowym Wietnamie jest objęta programem VVN VVD.
 10. W 1968 następnym etapem jest objęcie szkoleniem walki wręcz w oparciu o program VVN VVD wielu szkół wojskowych jak i samych jednostek wojskowych.
 11. Przed wydarzeniami Tet Mau Than w 1968 roku Szef komisji szkolenia założył przy ul. 30 Tran Hoang Quan Street w Sajgonie centrum dwóch federacji - Viet Vo Dao Association i Viet Vo Dao Youth Association.. Wielki Mistrz Le Sang wyznaczył na szefa Viet Vo Dao Youth Association mistrza Tran Huy Phong.
 12. 1972 - 1974 poprzez swoją działalność mistrz Phan Hoang sworzył podwaliny pod organizację międzynarodową Viet Vo Dao. Uzyskał oficjalnie zgodę patriarchy Le Sang na używanie nazwy Viet Vo Dao dla ruchu międzynarodowego wietnamskich sztuk walki oraz pomoc szkoleniowców z Federacji VVD. Mistrz Phan Hoang oparł filozofię ruchu International VVD na programie szkoleniowym i ideologicznym szkoły Vovinam VVD (więcej na ten temat piszę w rozdziale dotyczącym historii IVVD).
 13. w lipcu 1974 Wielki Mistrz wyznaczył mistrza Tran Huy Phong. na szefa komisji szkolenia a mistrza Nguyen Van Thong na szefa Viet Vo Dao Youth Association.
 14. W kwietniu 1975 roku Południowy Wietnam stracił niepodległość na rzecz Komunistycznego Wietnamu. Zostały wprowadzone prawa Wietnamu Północnego. Wietnam stał się jednym krajem, niestety pod komunistycznymi rządami.
 15. 27. Maja 1975 Wielki Mistrz Le sang i mistrz Tran Huy Phong zostają aresztowani. VVN VVD podupada i jest zakazany w wielu klubach. Wielu mistrzów ucieka z Wietnamu do Europy, Ameryki i Australii. W tym okresie wielu z nich zasiliło International VVD, gdzie ćwiczą i nauczają VVD w różnych krajach świata do dziś pod kierownictwem mistrza Phan Hoang.

IV Okres zamorskiej ekspansji (1975 - do chwili obecnej)

 1. w maju 1975 r mistrz Le Sang, przed swoim aresztowaniem wyznaczył mistrzów, których zadaniem był rozwój VVN VVD poza granicami Wietnamu. Ich działalność miała polegać na propagowaniu szkoły i jej idei na całym świecie.
 2. w połowie 1980 roku opuścił więzienie mistrz Tran Huy Phong.
 3. w 1988 upuścił więzienie mistrz Le Sang, Przewodzi on ruchem VVN VVD do dzisiaj. Należy w tym miejscu wspomnieć o działalności mistrza Nguyen Van Chieu, dzięki któremu reaktywowano działalność szkoły.
 4. w 1997 umiera mistrz Tran Huy Phong.
 5. Ruch Vovinam Viet Vo Dao podobnie jak International VVD rozwija się dynamicznie na całym świecie.
Tran Huy Phong - 18 kB
Tran Huy Phong

Obecnie działa Wietnamska Federacja Vovinam Viet Vo Dao z siedzibą w Sajgonie (Ho Hi Minh). Do najbardziej znanych szkoleniowców działających w Europie należą m.in. mistrzowie Nguyen Dao (6 dang), Nguyen Ngoc My (5 dang), Nguyen Tien Hoi (6 dang). Swoją działalność w IVVD od treningu Vovinam rozpoczynali mistrzowie: Do Long (Francja), Bao Lan (Włochy), Ngo Thanh Kiet (Kanada), Nguyen Van Viet, Nguyen Chin (obaj z Włoch), Tran Viet Trung (Niemcy), Le Cao Trang (Francja) itd. Obecnie każdy z nich działa pod egidą mistrza Phan Hoang i rozwija VVD w swoich krajach, Wielu z nich jest dyrektorami technicznymi w krajowych federacjach VVD. Również autor, Ryszard Jóźwiak rozpoczynał swoją drogę w wietnamskich sztukach walki od treningu Vovinam.

Stopnie wtajemniczenia w Vovinam VVD zostały wprowadzone przez Radę Mistrzów. Ostatecznie zostały ujednolicone w latach 70. W Wietnamie w szkole Vovinam VVD praktykanci noszą niebieskie Vo Phuc, co ma symbolizować dobroć i niebo. Podział na stopnie wygląda następująco:

So Dang - stopnie uczniowskie:

Mau Xanh ( niebieski kolor, który symbolizuje niebo o wschodzie, kiedy słońce wschodzi niebo jest ono błękitne. W sztuce walki, który wyraża chęć poznania )
1 cap - pas jasnoniebieski
2 cap - pas granatowy, z 1 żółtą wypustką
3 cap - pas granatowy, z 2 żółtymi wypustkami
4 cap - pas granatowy, z 3 żółtymi wypustkami

Mau Den - pas czarny ( czarny kolor symbolizuje północ, w wietnamskiej tradycji oznacza głębie morską. W sztuce walki daje podstawy do głębszego poznania VVN VVD )

Trung Dang - stopnie średnio zaawansowane (instruktorskie):

Mau Vang - kolor żółty pasa, oznacz centrum, ziemię jak i również podstawę do "użyźniania drzew " Ten stopień oznacz połowę drogi w poznaniu Dao. Grupuje stopnie od 1 do 3 dang.

Hoang Dai 1 Cap -żółty pas z 1 czerwoną wypustką,
żółty pas z 2 czerwonymi wypustkami,
żółty pas z 3 czerwonymi wypustkami
Pasy koloru żółtego są odpowiednikami czarnych pasów w innych sztukach walki m.in. w International VVD.. Kolor żółty oznacza też "żółtą rasę" natomiast kolor czerwony oznacza krew.

Chuan Hong Dai - stopnie mistrzowskie:

Mau Do - kolor czerwony, oznacza południe jak również postęp i obfitość. Jest esencją zmian i długiego życia.
Pasy są koloru czerwonego obszyte białą wypustką. W zależności od poziomu Dang (stopnie mistrzowskie od 4 dang do 9 dang ) na pas naszyte są wypustki koloru białego.

Thuong Dang - stopień zarezerwowany dla Mistrza Patriarchy.

Mau Trang - kolor biały, kierunek zachód, oznacza czystość, głos i oddech. W swoim głębszym zaczeniu przedstawia człowieka i jego cały organizm w jego fizycznej i mentalnej powłoce. Otrzymuje go tylko osoba , która osiągnie 10 dang i jest godna tytuły Wielkiego Mistrza. Dotychczas biały pas z czerwonym obszyciem nosił zmarł w 1997 r. mistrz Tran Huy Phong.

Pas II patriarchy, Le Sang jest koloru białego, przez cała długość przebiegają cienkie tasiemki symbolizujące wszystkie stopnie tak więc kolejno naniesione są kolor niebieski, granatowy, żółty i czerwony.

Vovinam VVD a sportowa rywalizacja

W Vovinam VVD sportowa rywalizacja zajmuje ważne miejsce. Obecni decydenci uważają, że sportowe zawody przyczyniają się do podniesienia fizycznych i psychicznych umiejętności ćwiczących. Ogólnie przyjęta jest rywalizacja w niżej podanych kategoriach :

Każda z federacji krajowych VVN VVD organizuje zawody zgodnie z regulaminami obowiązującymi w danym kraju, które czasami różnią się od tych, które wymieniłem powyżej. W 1997 roku odbył się duży turniej VVN VVD w Wietnamie, gdzie brały udział teamy z m.in. Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec i oczywiście Wietnamu i innych azjatyckich państw. Walki odbywały się w systemie pełno kontaktowym, gdzie wolno był używać w walce m.in. uderzeń łokciem na twarz i niskich kopnięć na kolana. W 1998 Hiszpańska Federacja VVN VVD zorganizowała Międzynarodowy Turniej Mistrzowski. Turniej odbył się w poniżej podanych kategoriach :

Quyen - formy
Long Ho Quyen
Ngu Mon Quyen - kategorie form bez broni
Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap - formy z mieczem
Tu Tuong Con Phap - formy z długim kijem
Song Luyen - formy z partnerem
Song Luyen Mot
Song Luyen Hai - formy z partnerem bez broni
Song Luyen Kiem - formy z partnerem - z mieczem
Don Chan Tan Cong - techniki nożyc na 4 partnerów
Song Dau Ma Tau - wolna walka.

Europejska Federacja VVN VVD organizuje od kilku lat zawody, gdzie Vo Sinh skupieni w europejskich federacjach walczą o tytuły mistrzów Europy. Włoska Federacja w 1998 zorganizowała VI turniej poświęcony wielkiemu twórcy szkoły, Co Vo Su Nguyen Loc. W Wietnamie, podobnie jak w Chinach sztuki walki są sponsorowane przez państwo. W obu przypadkach duży nacisk kładzie się na ukierunkowanie sztuk walki w kierunku sportu. Sport ma jedną filozofię - tworzenie mistrzów. Wszelka ideologia w państwach, gdzie panuje komunizm nie jest mile widziana - szczególnie ta, gdzie kształtuje się silną osobowość ćwiczącego. Tak więc VVN VVD chyba będzie bardziej oscylowało w kierunku sportu niż chcą tego obecni starzy mistrzowie.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.